MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO HẠT GẠO VIỆT

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO HẠT GẠO VIỆT

  • Đây là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo đến năm 2030. Trên cơ sở đó, cơ cấu chủng loại gạo và chất lượng gạo xuất khẩu tiếp tục đi đúng định hướng, tạo ra các cơ hội mới và nâng cao giá trị xuất khẩu của ngành này.
  • Theo số liệu trong 9 tháng đầu năm 2023, thị trường khu vực châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính cho gạo Việt Nam, chiếm 76% tổng lượng gạo xuất khẩu. Điều này đồng nghĩa với việc gạo Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế mạnh trên thị trường châu Á, nhờ vào chất lượng tốt và sự đa dạng về loại hạt gạo. Sự tăng trưởng 31,6% so với cùng kỳ cũng cho thấy sự hấp dẫn và đáng chú ý của gạo Việt trên thị trường khu vực này.
  • Ngoài châu Á, châu Phi cũng là một thị trường tiềm năng cho gạo Việt Nam, chiếm gần 17% tổng lượng gạo xuất khẩu và tăng trưởng 10,8% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng về gạo Việt tại khu vực châu Phi, và gạo Việt Nam có khả năng cạnh tranh và phát triển trên thị trường này.
  • Trên thị trường châu Mỹ và châu Âu, gạo Việt Nam hiện đang chiếm tỷ lệ xuất khẩu thấp, lần lượt là 1,5% và 1,6% tổng lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, với tiềm năng của các thị trường này, có thể tạo ra cơ hội mở rộng và gia tăng giá trị cho gạo Việt trong tương lai. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất gạo Việt Nam phải tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao chất lượng gạo để cạnh tranh trên thị trường châu Âu và châu Mỹ.
  • Trong khi đó, châu Úc đã có sự tăng trưởng mạnh với tỷ lệ 17,5% so với cùng kỳ, chiếm 2,41% tổng lượng gạo xuất khẩu. Điều này cho thấy gạo Việt Nam đang thu hút sự quan tâm và yêu thích từ phía thị trường châu Úc. Để tiếp tục tăng cường thị trường này, việc duy trì chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng là rất quan trọng.

➱ Tổng quan, việc mở rộng thị trường và gia tăng giá trị cho hạt gạo Việt đang đi đúng định hướng, với sự tăng trưởng trong cơ cấu chủng loại gạo và thị trường xuất khẩu. Việc duy trì chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính và khai thác các thị trường mới là những yếu tố quan trọng để gạo Việt Nam tiếp tục vươn xa trên thịthế giới và góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

 

Nguồn : Theo Phan, T. (2023, November 6). Mở rộng thị trường, gia tăng giá trị cho hạt gạo Việt. Báo điện tử Chính phủ. Retrieved November 7, 2023, from https://baochinhphu.vn/mo-rong-thi-truong-gia-tang-gia-tri-cho-hat-gao-viet-10223110612571574.htm