PHỤ PHÍ TRONG VẬN TẢI TUYẾN NHẬT

PHỤ PHÍ TRONG VẬN TẢI TUYẾN NHẬT

– FAF (Fuel Adjustment Factor): Phụ phí nhiên liệu

– YAS (Yen Appreciation Surcharge): YAS là gì? Là Phụ phí tăng giá đồng Yên.

– THC (Terminal Handling Charge): Phí làm hàng tại Cảng (xếp/ dỡ hàng từ tàu)

– AFR (Advance Filing Rules): Phí khai manifest điện tử đối với các hàng hóa xuất khẩu

– Seal (Seal Fee): Phí niêm chì, kẹp chì

Nguồn : Sưu tập