Tạo thuận lợi hóa thương mại vận tải xuyên biên giới trong lĩnh vực logistics ASEAN

Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước ASEAN để mở rộng và phát triển ngành logistics trên phạm vi toàn cầu và chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững hơn.

https://bnews.vn/tao-thuan-loi-hoa-thuong-mai-van-tai-xuyen-bien-gioi-trong-linh-vuc-logistics-asean/299409.html